Registratie Productgarantie

Guardian ShowerGuard®
Glass Levenslange glasgarantie

Guardian ShowerGuard® Glass
10-jarige beperkte glasgarantie

WAT WORDT GEGARANDEERD EN VOOR HOELANG?
Bij installatie als onderdeel van een douchecabine binnenshuis en onderhoud volgens de reinigingsaanbevelingen van Guardian Europe SARL („Guardian“)  (zie www.showerguardglass.com) wordt de oorspronkelijke eindgebruiker (klant) gegarandeerd dat het Guardian ShowerGuard-glas bij normaal gebruik voor een periode van 10 jaar na aankoopdatum vrij blijft van zichtbare vlekvorming, corrosie of verkleuring (’beperkte garantie’). Verwerkings- en installatiefouten zijn van deze beperkte garantie uitgesloten. De
aansprakelijkheid op grond van de beperkte garantie blijft naar het uitsluitende oordeel van Guardian beperkt tot de vervanging van het ShowerGuard-glas of de vergoeding van het verschil tussen de door de oorspronkelijke eindgebruiker (klant) betaalde aankoopprijs voor ShowerGuard-glas en de prijs voor normaal glas van maximaal € 80,- per vierkante meter. Indien Guardian een vervanging voor het ShowerGuard-glas levert, geldt de garantietermijn voor het vervangende glas slechts voor de periode die nog van toepassing is op het oorspronkelijke glas op het moment waarop de klacht bij Guardian wordt ingediend.
VOOR WIE GELDT DE GARANTIE?
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de beperkte garantie uitsluitend betrekking op de oorspronkelijke eindgebruiker (klant) en is zij niet overdraagbaar. De’oorspronkelijke eindgebruiker (klant)’ is de oorspronkelijke koper van het ShowerGuard-product die het product in het eigen pand of een gehuurd pand installeert, of de oorspronkelijke eindgebruiker die een vakman of aannemer opdracht geeft voor de oorspronkelijke koop en de installatie van het ShowerGuard-product in het eigen pand of een gehuurd pand, of de eerste koper van een pand waarin het ShowerGuard-product als nieuw product geïnstalleerd is. De beperkte garantie geldt voor ShowerGuard-producten die na 1 januari 2010 zijn gekocht in een van de lidstaten op het grondgebied van de Europese Unie, of in andere landen waar Showerguard-producten worden verkocht. Voor garantieclaims voor aankopen die vóór de
genoemde datum zijn gedaan, kunt u zich wenden tot de ShowerGuard-klantenservice op het hieronder vermelde adres of tot www.showerguardglass.com.
CLAIMS INDIENEN
Om op basis van de beperkte garantie een claim te kunnen indienen, dienen klanten die de beperkte garantie via de registratie op www.showerguardglass.com of per post hebben geactiveerd, zich te wenden tot de dealer of tot de ShowerGuard-klantenservice,
ShowerGuard Customer Service,  Guardian Europe SARL, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, en dienen ze een bewijs van de oorspronkelijke aankoop inclusief datum en koopprijs over te leggen, alsmede een beschrijving van het
defect en de naam van de detailhandelaar of dealer bij wie het glas is gekocht. Terugzending vindt uitsluitend plaats na overleg met en toestemming van Guardian.
REGISTRATIE EN ACTIVERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE
U kunt de beperkte garantie activeren door deze binnen 180 dagen na aankoopdatum online via www.showerguardglass.com of per post te registreren. Voor het activeren van deze garantie benutigd het echtheidscertificaat’s nummer (op het produkt vermeld). Het
kengetal – of de code die op het doucheglas is aangebracht – heeft u nodig voor de online registratie van uw ShowerGuard garantie op www.showerguardglass.com
UW RECHTEN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING
Volgens de geldende wet- en regelgeving omtrent de verkoop van goederen hebt u bepaalde rechten (’wettelijke garantie’). De in de garantie vermelde beperkingen gelden uitsluitend voor deze beperkte garantie en beperken de dekking. Ze gelden niet voor uw rechten in het kader van de wettelijke garantie en beperken deze niet.
BEPERKINGEN
De beperkte garantie is uitsluitend geldig na registratie binnen 180 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum. De beperkte garantie heeft geen betrekking op krassen, schilfers, barsten of breuk. Evenmin geldt zij ten aanzien van klachten met betrekking tot glas dat wordt afgevoerd of vernietigd vóór de controle door een bevoegde vertegenwoordiger van Guardian. Gebreken die verband houden met de verwerking of installatie van het glas, vallen niet onder de beperkte garantie. De beperkte garantie is ongeldig wanneer het ShowerGuard-glas per ongeluk, door verkeerd gebruik, veronachtzaming van de Guardian-aanbevelingen voor reiniging, installatie of gebruik of door andere oorzaken beschadigd raakt die niet aan Guardian kunnen worden
toegeschreven, of wanneer er veranderingen aan het product zijn aangebracht. De beperkte garantie heeft geen betrekking op loonkosten of andere kosten die ontstaan als gevolg van de afvoer of hernieuwde installatie van het oorspronkelijke of vervangende ShowerGuard-glas. De beperkte garantie is geldig voor de duur van tien jaar vanaf de aankoopdatum. Naast de hier bedoelde beperkte garantie zijn er geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties
van welke aard ook, geen garantie voor de gemiddelde kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel en geen stilzwijgende garantie van rechtswege of anderszins. Voor zover wettelijk toegestaan,en behoudens hetgeen bepaald in deze beperkte garantie, wijst Guardian aansprakelijkheid voor directe, indirecte, concrete, , gevolgs- of terloops ontstane schade of verlies van welke aard ook af, die geleden wordt door de oorspronkelijke eindgebruiker en
het gevolg is van het gebruik van producten van Guardian of het resultaat is van informatie die verstrekt is aan de oorspronkelijke eindgebruiker door Guardian of een leverancier. Guardian wijst alle aansprakelijkheid voor schade af die het gevolg is van handelingen van een leverancier en het personeel van de leverancier.
GEGEVENSBESCHERMING
Guardian Europe SARL, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxemburg (’Guardian’), heeft de gegevens van de klant nodig voor de afsluiting en uitvoering van de beperkte 10-jarige garantie op ShowerGuard® glasoppervlakken en bewaart en gebruikt deze gegevens. De gegevens mogen worden doorgegeven aan Guardian dochterondernemingen en servicebedrijven wanneer dit vereist is voor de afsluiting en uitvoering van de beperkte 10-jarige garantie op ShowerGuard® glasoppervlakken. De gegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt. De klant is gerechtigd tot het inzien en corrigeren van de persoonlijke gegevens en kan via [email protected] contact opnemen met Guardian om gebruik te maken van deze rechten.

Uitgeven

* = Verplichte velden

(zie hiervoor sticker of glas stempel, bijvoorbeeld "FXXX")
ShowerGuard verkooppunt waar u uw douche heeft gekocht (naam + dealer nummer)

Zou u deze dealer aan een vriend/familielid aanbevelen ?

Hoe tevreden bent u met de totale koopervaring ?

Zou u bereid zijn rechtstreeks met Guardian van gedachten te wisselen over uw koopervaring ?

Zouden wij uw opmerkingen mogen doorgeven aan de dealer bij wie u ShowerGuard-glas hebt gekocht ?